söndag 28 maj 2017

Blir du äldre av kalorier?

Många lägger pengar på krämer och operationer som ger ett ungdomligt utseende på ytan. Under den döda huden åldras dock allt som vanligt. Kanske det inte spelar någon roll? Kanske allt handlar om yta?

Men det finns metoder för att bli yngre som fungerar på fysiologisk nivå. Träning vet man förändrar cellerna. Ett annat sätt är kaloribegränsning. Det fungerar åtminstone på maskar och möss. Människor vet man inte än, eftersom det dröjer så länge innan människor dör. I slutet av 1980-talet gjordes dock tre studier på rhesusapor - som delar 93 procent av sina gener med människan - och dessa studier tycks ge stöd för att kalorirestriktion bromsar åldrande. Rhesusapor åldras ungefär som vi. De tappar hår och muskler och samlar fett på liknade ställen. De blir rynkiga och sjuka med stigande ålder.

Kalorirestriktion har testats på rhesusapor. Apan till vänster har ätit ett begränsat antal kalorier i hela sitt liv och är friskare och ser yngre ut än den jämnåriga apan till höger som ätit normalt. Källa.

Men en människa är trots allt en människa. I en ny studie försöker man få svar på vad kalorirestriktion innebär genom att använda ett begrepp som kallas biologisk åldrande.

"Biological aging is the gradual and progressive deterioration of systems in the body that occurs with advancing chronological age," säger Daniel Belsky vid Duke University School of Medicine. "If we can intervene to slow the rate of biological aging, it may be possible to prevent or at least delay onset for many age-related diseases and disabilities."

I studien delades 220 personer slumpmässigt in i två grupper: en grupp på 145 personer begränsade sitt kaloriintag med 25 procent och den andra gruppen på 75 personer åt som vanligt. Restriktionsgruppen uppnådde i genomsnitt en minskning av kalorier med 12 procent under de två år som studien sträckte sig.

Forskarna analyserade data från båda grupperna från början av studien och uppföljningar efter ett och två år. De använde två tidigare publicerade metoder för att mäta biologisk åldrande i de båda grupperna.


Den första metoden beräknade en biologisk ålder baserad på kronologisk ålder, kardiovaskulära och metaboliska biomarkörer, immunsystem, lever och njurar samt kolesterol, blodtryck och hemoglobinnivåer. Vid studiens start hade de två grupperna ingen skillnad i biologisk ålder enligt denna metod. I genomsnitt var deltagarnas biologiska ålder 37 och deras kronologisk ålder var 38.

Efter 12 månaders hade gruppen som begränsat antal kalorier stoppat och sänkt sin biologiska ålder med i genomsnitt 0,11 år. De som åt som vanligt hade dock ökat sin biologiska ålder med 0,71 år. Skillnaden mellan de två grupperna var statistiskt signifikant, vilket visade att kaloribegränsningen uppenbarligen hade bromsat åldrandet.

Den andra metoden som testades kvantifierade biologisk åldrande som mängden fysiologisk avvikelse från en referenspunkt som definierades av unga, friska människor i 20-årsåldern.

Vid studiens början avvek både grupperna lika mycket från referenspunkten. Efter uppföljningar två år senare var avvikelsen lika stor hos gruppen som åt normalt, men hos den kaloribegränsande gruppen hade skillnaden minskat.

Studien ger alltså stöd för att kalorirestriktion motverkar biologiskt åldrande. Kroppens celler går in i ett sparläge. Kronologisk ålder och biologisk ålder skiljer sig åt och skillnaden tycks bli större om du drar ner på kalorierna. Frågan är bara om det är värt det?

Läs mer om hälsa, hjärna och löpning i Hjärnfysikbloggen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar